Меню
Вашата кошница

Общи условия

I. УВОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. Настоящите Общи условия дефинират отношенията между "Доместино" ЕООД, ЕИК 206971283, със седалище и адрес на управление: Асеновград, 4230, ул. "Оборище" №34, в качеството си на продавач и оператор на платформата за електронна търговия domestino.com. (наричан по-долу Доставчик), и нашият Клиент (наричан още Ползвател), който сключва договор за покупка с нас. Общите условия обхващат покупката на стоки в нашия електронен магазин или на нашата клиентска телефонна линия.

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл.2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: "Доместино" ЕООД

 2. Седалище и адрес на управление: Асеновград, 4230, ул. "Оборище" №34

 3. Вписване в търговски регистър: ЕИК 206971283

 4. Данни за кореспонденция: 

e-mail: 

тел.: 

III. НАДЗОРНИ ОРГАНИ

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

IV. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл.3. Уебсайтът e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет hestiascent.com, чрез която клиентите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

 2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

 3. Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от domestino.com;

 4. Да извършват плащания във връзка със сключените договори чрез платформата domestino.com;

 5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в платформата domestino.com;

 6. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл.4. Доставчикът в платформата domestino.com се задължава да организира доставката на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл.5. Ползвателите заплащат на Доставчика на платформата domestino.com възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата domestino.com и настоящите Oбщи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата domestino.com.

Чл.6. Ползвателят и Доставчикът в платформата domestino.com се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

V. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл.7. Регистрацията в платформата е безплатна. Регистрационната форма е част от настоящите Общи Условия.

Чл.8 (1) При регистрация Ползвателят попълва формата за регистрация, посочена в Платформата. Данните, които се попълват са, както следва:

 • Име;

 • Фамилия;

 • Имейл;

 • Парола.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в платформата domestino.com, съобразно посочената в него процедура. Ползвателите имат възможност да извършват поръчки доставка на стоки и профил от социалните мрежи Facebook и Google.

Чл.9. С попълване на данните си в потребителската кошница и натискане на бутона “Поръчай”, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

Чл.10. Регистрацията в платформата на "Доместино" ЕООД се губи и/или отнема, при неспазване на Общите условия от страна на потребител/ползвател.

Чл.11 Всеки Ползвател има право да получи достъп, чрез интернет до Съдържанието на Платформата, съгласно условията на "Доместино" ЕООД.

VI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА

Чл.12. Ползвателят сключва договор за покупка с Доставчика, дистанционно, чрез електронния магазин domestino.com или на нашата клиентска телефонна линия.

Чл.13 (1) Ползвателят може да прави поръчки чрез платформата, чрез добавянето на желаните стоки и/или услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в платформата, за да завърши и изпрати съответната поръчка.

(2) Всяка добавена в количката за покупки, стока и/или услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една стока и/или услуга в количката за покупки, без да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на стоката/услугата.

Чл.14 (1) Ползвателят се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на hestiascent.com поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

(2) С изпращането на поръчката ползвателят разрешава на Доставчика да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Доставчика и Клиента се смята за сключен, при действащите към момента Общи условия, към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща на уведомление от страна на Продавача, че е готов да изпрати стоката от поръчката или да предостави услугата.

Чл.15. Доставчикът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Ползвателя поръчка, за което следва да уведоми Ползвателя. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

• неприемане от страна на банката-издател на ползвателя на транзакцията при онлайн плащане;

• осъществяване на паричната транзакция, която да не доведе до постъпване на средства по сметка на "Доместино" ЕООД, при онлайн плащания

• предоставените от Ползвателя данни в платформата са непълни и/или грешни.

VII. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл.16 (1) Ползвателят ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от domestino.com в случай, че се откаже от Договора и заяви това в срока за отказ, предоставен му от Доставчикът. Ползвателят следва да върне на "Доместино" ЕООД продукта, с ненарушена (не отваряна) опаковка и/или етикет, на адрес: Асеновград, ул. "Оборище" №34, като междувременно уведоми "Доместино" ЕООД за това на sales@domestino.com или на телефон +359893939163, като използва предвидената от закона форма, съгласно приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от Закона за защита на потребителите. 

(2) "Доместино" ЕООД се задължава да възстанови единствено и само платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който ползвателят се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която получи уведомлението на ползвателя, че се отказва от Договора. 

Сумата ще бъде възстановена както следва:

• Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането;

• Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от ползвателя и/или чрез наложен платеж, при изпратена от страна на Клиента продукт.

Чл.17. "Доместино" ЕООД има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените продукти и/или Стоки или до получаването на задоволително доказателство, че същите са били изпратени.

Чл.18. Право на връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл.19. В случай, че поръчана и предварително платена стока и/или услуга от Ползвателя не може да бъде доставена от "Доместино" ЕООД, то последният ще информира Ползвателя за това и ще възстанови по сметката на ползвателя платената вече стока и/или услуга, в срок от 7 (седем) дни от датата, на която "Доместино" ЕООД е установил този факт или от датата, на която Купувачът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора.

Чл.20. Ползвателят няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

• при доставка на стоки, изработени по поръчка на Ползвателя или съобразно неговите индивидуални изисквания, т.е. при доставката на стоки, изработени по поръчка на ползвателя;

• при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

• при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената и/или защита на здравето;

• при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени.

VIII. СРОКОВЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 21. Правата по тези Общи условия влизат в сила считано от датата на приемане на настоящите. Правата, предоставени по силата на Общите условия, ще продължат до:

• момента, в който Ползвателят избере да преустанови използването на Платформата, Софтуера и Документацията;

• момента, в който "Доместино" ЕООД по негова преценка прекрати съществуването или функционирането на Платформата; или

• прекратяване на ползването от някоя от страните по Общите Условия поради нарушение, което не е отстранено в едномесечен срок, считано от писменото уведомление на другата страна, освен когато прекратяването е незабавно, защото природата на същественото нарушение не позволява то да бъде отстранено.

Чл.22 (1) При прекратяване Ползвателят е длъжен да: 

а/ преустанови достъпа и използването на съдържанието на Платформата, Софтуера и Документацията;

б/ да деинсталира, отстрани и унищожи целия Софтуер и Документация и всички цели или частични копия, модификации или слети части под всякаква форма.

Чл.23. "Доместино" ЕООД си запазва правото да прекрати поддържането на Платформата и Софтуера по всяко време, като обяви това на платформата, в случаите на настъпване на форсмажорни обстоятелства или по разпореждане на компетентен орган на власт, или когато има опасност титулярът да претърпи вреди във връзка с организирането и поддържането на Платформата. В тези случаи на Ползвателите се дължи единствено и само връщане на авансово платените суми (ако има такива) за стоки, продукти и услуги от електронния магазин на "Доместино" ЕООД.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 24. (1) Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществява съобразно Политиката на "Доместино" ЕООД за поверителност на личните данни, която можете да достъпите тук Политиката за поверителност.

(2) Въведените от Ползвателите лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Общия регламент 2016/679 като Доставчикът ги обработва за целите и в сроковете, предвидени в Политиката за поверителност на личните данни.

(3) При съгласие на Ползвателя с Политиката за поверителност на личните данни, Ползвателят изрично потвърждава, че е съгласен Доставчикът да съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Ползвателя за изчерпателно предвидените в нея цели и срокове. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът може да съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Ползвателя и на други основания, посочени в Политиката за поверителност на личните данни .

(4) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата domestino.com има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя или Потребителя в електронния магазин на Доставчика в платформата domestino.com.

(5) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата domestino.com има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата domestino.com.  Ползвателят има право да възрази на съхраняването или достъпа до информацията по алинея 3 по предвидените в Политиката за поверителност на личните данни начини.

Чл. 25. (1) Във всеки момент, Доставчикът в платформата domestino.com има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на платформата domestino.com има право да приложи обявената “Процедура за изгубени или забравени имена и пароли”, достъпна на адрес: domestino.com.

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 26. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата domestino.com за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.

(2) Доставчикът в платформата domestino.com и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

а) след изричното му уведомяване от Доставчика в платформата domestino.com и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

б) след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата domestino.com и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

в) с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика в платформата domestino.com.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата domestino.com, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпратени на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл.27. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес {terms_rul} заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XI. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА НА СТОКИ

Чл.28. След валидно изпращане на поръчка Ползвателят ще получи обратен e-mail, чрез който може да прегледа заявената от него поръчка. Това не е официално потвърждение, че продуктите са налични или че поръчката е приета от оператор. Получаването на телефонно обаждане от Доставчика на платформата domestino.com към Потребителя представлява приемане на поръчката от страна на Доставчика и потвърждаване на офертата за продажба. Преди приемане на поръчката  Доставчикът на платформата domestino.com не е задължен да я изпълни.

Чл.29. Доставчикът на платформата domestino.com може да изиска допълнителна информация от Клиента преди приемане на поръчката. Ако Доставчикът не успее да се свърже Клиента по телефона или по e-mail за потвърждение, ще отложи изпълнението на поръчката до момента, в който това се случи. Ако това не стане в рамките на една седмица, Доставчикът на платформата ще приеме, че Ползвателя се отказва от заявката.

Чл.30. Ползвателя има право да се откаже от направената поръчка, когато Доставчикът се свърже за потвърждение по телефона.

XII. НАЧИН НА ДОСТАВКА И ПЛАЩАНЕ

Чл.31. Доставката и рекламацията са за сметка на Клиента, освен в случаите, където е упомената безплатна доставка за конкретна оферта. 

Чл.32. (1) Ползвателят можете да избере начина на плащане и доставка от предлаганите от Доставчика на платформата опции. Преди изпращането на поръчката Доставчикът ще уведоми Клиента за избрания метод на плащане и доставка, както и за свързаните с това разходи.

(2) Предлаганите в момента методи на плащане и доставка, както и техните цени, могат да бъдат намерени тук.

(3) Посоченият срок за доставка е само ориентировъчен и се базира на ориентировъчното време за доставка на куриерската фирма.  

Чл.33. Доставчикът на платформата domestino.com си запазва правото да предостави безплатна доставка на стоки в избрани случаи.

XIII. ДРУГИ

Чл.34. Доставчикът на платформата предоставя на Ползвателя различни ваучери за отстъпка, подаръци и др. Използването им се ръководи от правила, за които Доставчикът уведомява Клиента при всеки отделен случай. Освен ако не е посочено друго, всеки ваучер за отстъпка или подарък може да се използва само веднъж и само един ваучер от същия тип може да се приложи към една покупка. Освен ако не е предвидено друго, отстъпките не могат да бъдат комбинирани. В случай че стойността на ваучера за подарък е по-голяма от стойността на цялата покупка, разликата не се прехвърля на нов ваучер и неизползваната сума не се възстановява.

XIV. ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.35. В съответствие със Закона за регистрация на продажбите продавачът е длъжен да издаде касова бележка на клиента. Продавачът също така е длъжен да регистрира продажбата онлайн при данъчните власти, като в случай на техническа повреда това не трябва да бъде по-късно от 48 часа.

Чл.36. Органът за извънсъдебно производство в случай на спор или този, който разглежда жалби на клиенти, е Комисията за защита на потребителите в Република България – https://kzp.bg/. Спорът може да бъде разрешен онлайн.

Чл.37. Договорът се сключва в България и се урежда от законите на Република България.

Чл.38. Всички цени на продуктите и услугите се предоставят с ДДС, приложим към момента на поръчката. В случай че ставката на ДДС се промени преди сключването на договора за покупка или преди изпращането на стоката, клиентът е длъжен, като вземе предвид избрания начин на плащане, да плати дължимата разлика спрямо покупната цена, или продавачът незабавно ще изпрати имейл до клиента, в който го моли клиентът да уведоми продавача как продавачът може да му възстанови надплащането по покупната цена. 

Чл.39. С потвърждаването на поръчката давате съгласието си да получите фактурата в електронен вариант. Ще прикачим електронната фактура в имейла, с който ще ви уведомим за изпращането на поръчката. Ако все пак желаете да получите фактура и на хартиен носител, ви молим да ни напишете, за да можем да я изпратим заедно с поръчката ви.

Чл.40. Всички цени на стоките, включително и отстъпките, са валидни до следващо решение или до изчерпване на количеството.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До ………………………

/името на търговеца/

……………………………………………………………………..

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

…………………………………………………. /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

………………………………………………………………………../Име на потребителя/

Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

……………….                                                                     …………………………….

/Дата/                                                               /Подпис на потребителя/

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:

 1. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

 2. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

 3. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.

 4. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на контактните данни, посочени на domestino.com и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).

 5. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт domestino.com Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

 6. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договорa.

Действие на отказа:

1. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването по посочена от вас банкова сметка; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.

2. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

3. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително сумата за доставката или стандартната куриерска услуга.

4. Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.